Proces rewitalizacji miejscowości Solec – Zdrój polega na stopniowo planowanym zabiegom przekształceń tkanki miejskiej, mającej na celu stworzenie spójnych przestrzeni publicznych o jakości umożliwiającym spełnienie oczekiwań wszystkich interesariuszy. Zadaniem tych transformacji jest wprowadzenie nowej jakości przestrzeni w oparciu o uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe, społeczne oraz ekonomiczne. Planowana rewitalizacja będąca opracowaniem konkursowym stanowi część misji miasta. Projekt powstał przy współpracy z architektem Wojciechem Młynarczykiem.
W toku analizy zaproponowanych rozwiązań w planie rewitalizacji, można wnioskować, że tereny opracowania zostały uznane przez większość społeczności za ważne obszary aktywności społecznych, turystycznych, komunikacyjnych oraz środowiskowych. W związku z powyższym głównym celem projektowanym było stworzenie takich rozwiązań planistycznych, które odpowiada na poniże aspekty:
– budowanie spójności planistycznej regionu,
– zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej,
– ochrona środowiska i przywracanie naturalnych stanowisk lęgowych ptaków,
– koncentracja na ochronie i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie dostępności oferty kulturalnej,
– rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej oraz wzmacnianie potencjału turystycznego regionu (koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu),
– uwzględnienie potrzeb mieszkańców oraz innych interesariuszy,
– wprowadzenie internetu w przestrzeniach otwartych dostępnego dla wszystkich,
– integracja społeczna i zawodowa grup wykluczonych i dyskryminowanych.
W ramach wieloaspektowej rewitalizacji miejscowości Solec-Zdrój zaproponowano ujednolicenie przestrzeni uwypuklając jej uzdrowiskowy charakter. Rozwiązania w zakresie obiektów kubaturowych, małej architektury czy zastosowanych materiałów wykończeniowych tworzą spójny system utrzymamy konwencji secesji geometrycznej, której echa wybrzmiewają w historycznych obiektach Solca-Zdroju.
Na całym terenie objętym obszarem konkursowym zastosowano gatunki odporne na warunki atmosferyczne, łatwe w pielęgnacji, dające schronienie zwierzętom, dostosowane do warunków miejskich oraz pełniące funkcje fitoremediacyjne.
Do góry