Dzielnica Białołęka poddawana jest dynamicznym przemianom struktury funkcjonalno-przestrzennej, mającym na celu uporządkowania przestrzeni publicznych i przypisaniu im nowych funkcji. Białołęka jestdzielnicą przyszłości, jej atrakcyjność wynika m.in. z wysokich walorów środowiskowych, kojarzonych z przestrzenią Kanału Żerańskiego. Tereny nad Kanałem przechodzą sukcesywny proces przemian i poddawane są zabiegom prowadzącym do stworzenie chłonnych przestrzeni rekreacyjnych z jednoczesną troską o skuteczną ochronę przyrody. 
Projekt powstał dla Gaz-System S.A. 
Konsultacje społeczne organizowane przez Utila Sp. z o.o.
Koncepcja porządkuje teren i nadaje mu nowe funkcje, przygotowując do nowej, znaczącej roli w strukturze przestrzennej Warszawy:łączy obszar z otoczeniem, przewidując możliwość bezkolizyjnego tranzytu na przeciwległy brzeg w rejon obecnego portu – potencjalnego miejsca nowych aktywności w przyszłości;
-zapewnia realizację wszystkich ustaleń planistycznych dotyczących tego obszaru, lącznie z realizacją aż 4 przepraw przez Kanał: 3 kładek pieszo-rowerowych oraz mostu;
-jednocześnie zachowuje na całym przebiegu Kanału w rejonie projektowanego parku, parametry drogi wodnej II klasy, zapewniając minimalny prześwit pod mostami ponad Wysoką Wodę Żeglowną powyżej 3m, a przyjęte rozwiązania pozwalają w przyszłości na podwyższenie parametrów drogi wodnej nawet do klasy IV lub V, o prześwicie 5,25, należy t o jednak uwzględnić w trakcie projektowania szczegółowych rozwiązań technicznych;
-tworzy funkcjonalną strefę wejściową wzdłuż ul. Płochocińskiej w formie miejskiego skweru, na którym zlokalizowano wieżę widokową, 
-usuwa bariery architektoniczne oraz zapewnia bezpieczny dostęp i pobyt w Parku – najwyższe nachylenie ścieżek pieszych i rowerowych nie przekracza 5%;
-wzmacnia walory przyrodnicze, odtwarzając roślinność nad kanałem, nadszarpniętą poprzez budowę gazociągu;
-porządkuje układ komunikacji pieszej i rowerowej oraz organizuje przystanki komunikacji publicznej;
-lokalizuje miejsca i obiekty aktywności społecznej, szczególnie w zakresie sportów wodnych i wędkarstwa, a także zdrowego, aktywnego wypoczynku;
-izoluje Park od źródeł hałasu i zanieczyszczeń poprzez kombinację roślinności wysokiej i niskiej;
-oczyszcza powietrze poprzez wprowadzenie zróżnicowanej roślinności o funkcji fitoremediacji – filtrującej zanieczyszczenia;
-podtrzymuje bioróżnorodność, szczególnie gatunków roślin szuwarowych – odtwarzając korytarz ekologiczny;
-uzupełnia drzewostan oraz tworzy nowe rozwiązania w postaci łąk kwietnych;
-adaptuje historyczne rumowisko bloków betonowych na siedlisko szczególnych gatunków roślinności;
Projekt zakłada stworzenie bulwaru spacerowego wzdłuż drogi wodnej przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ideą projektową jest wzmocnienie walorów przyrodniczych poprzez odtworzenie roślinności nad Kanałem Żerańskim oraz lepsze połączenie tych terenów z otoczeniem.  Kręgosłupem tego ekosystemu jest krajobraz biocenotyczny – działania mające na celu wzrost bioróżnorodności i zróżnicowanym stopniu intensywności użytkowania przez ludzi. Na terenie parku powstają obszary z minimalną ingerencją ludzi, które są ostoją dla przyrody.  Ważnym działaniem w zakresie rozwiązań proekologicznych jest stosowanie łąk kwietnych oraz roślinności ruderalnej. Głównym celem środowiskowym jest podtrzymanie różnorodności gatunków roślin szuwarowych, a także odtworzenie korytarza ekologicznego, będącą szlakiem komunikacyjnym dla wielu gatunków ptaków.
Do góry